Shell Turbo T 32

Shell Turbo T 32

Shell Turbo T 32

Shell Turbo T 32 - II qrup baza yağ əsaslı oksidləşmə və aşınma əleyhinə aşqarlar ilə mineral yağdır. Yüksək deemulsiya xassəsi, aşağı köpük əmələgətirmə, uzun xidmət müddətinə malikdir. Buxar yüngül yüklü, qaz və hidravlik turbinlər üçün, həmçinin idarəetmə sistemləri və ötürücülər üçün tətbiq edilir.

Tətbiqi 
Energetika və sənaye buxar turbinləri. ShellTurbo T əsas valın podşipnikləri, dişli çarxlar üçün sürtgü yağı kimi və tənzimləmə sistemlərində işlək maye kimi istifadə edilir. Sənayedəki digər tətbiq sahələri ShellTurbo T oksidləşmə stabilliyinə, deemulsiya və anti-korroziya xassələrinə malik yüksək keyfiyyətli yağların istifadəsini tələb edən digər sahələrdə hidrogenlə soyutma sistemlərində kipləndirici yağ kimi, turbinin köməkçi avadanlıqlarını yağlanması üçün, turbo-kompressorların yağlanması üçün tətbiq edilə bilər.